Sustainability & marine environment

Sustainability & marine environment

Researchonderwerpen TKI Maritiem op het gebied van duurzaamheid en mariene milieu:

1. Verantwoord opereren in gebieden met kwetsbare ecosystemen
2. Energiewinning op zee
3. Scheepsemissies

1.    Verantwoord opereren in gebieden met kwetsbare ecosystemen


De maritieme sector (offshore en scheepvaart) zal naar verwachting actiever worden in gebieden waar sprake is van kwetsbare ecosystemen, zoals in de Arctische omgeving en de diepe oceanen. De samenleving zal niet toestaan dat er in dergelijke kwetsbare gebieden fouten gemaakt worden. Alles moet ineens goed zijn en mag ook later niet meer fout gaan.  Aan risicomanagement in het ontwerp en tijdens de operaties zullen dan ook zeer hoge eisen gesteld worden. Die zullen uitgaan boven dat wat nu al gebruikelijk is in de sector.

 

Er is behoefte aan:
•  Een grondig inzicht in de structuur, functie en dynamiek van de betreffende ecosystemen.
• Kennis van de effecten van verschillende factoren zoals verstoring door fysieke aanwezigheid en het uitvoeren van activiteiten, uitstraling van licht en geluid, uitstoot van toxische stoffen op de fysieke eigenschappen van het ecosysteem (bv turbiditeit).
• Inzicht in gevoeligheid en het natuurlijke herstelvermogen van het ecosysteem. Oplossingen nodig om het natuurlijk herstelvermogen te ondersteunen. Nodig zijn modellen om de werkelijkheid te simuleren en te leren waar de onzekerheden en de risico’s zitten, hoe die te voorkomen en wat de effectiviteit van eventuele tegenmaatregelen is.
• Hulpmiddelen om veldervaring op te doen teneinde een beter begrip van het ecosysteem te ontwikkelen, om modellen te kunnen valideren en om het effect van activiteiten te monitoren.  


Documenten


De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.

 

2.    Energiewinning op zee


Er is ondermeer behoefte aan:
• Modellen die inzicht kunnen geven in de cumulatieve milieueffecten van grootschalige en samenhangende projecten voor energiewinning op zee(wind, golven, getijden, thermisch etc)
• Gestructureerde ruimtelijke ordening op zee, waardoor de verschillende maritieme en andere  activiteiten op zee in een harmonieuze relatie met elkaar staan, de natuur zo min mogelijk geschaad wordt en de risico’s beheersbaar zijn.

3.    Scheepsemissies


Er is behoefte aan:
•  Een integrale methodiek om de effecten van scheepsemissies te kunnen meten en beoordelen, met in het verlengde daarvan studies naar alternatieve oplossingen zoals milieuvriendelijke brandstoffen.
•  Risico profielen voor de introductie van exoten d.m.v. ballastwater en biofouling. Inzet van bio- en nanotechnologie is gewenst
•  Inzicht in de effecten van onderwatergeluid op de verschillende levensvormen afhankelijk van frequentie, niveau, en aard van het geluid (smal- of breedbandig).Om effectieve geluid reducerende maatregelen te kunnen treffen is inzicht nodig in de geluidbronnen bovendien is normering nodig  om een level playing field te waarborgen.


Documenten


De zichtbaarheid van documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.

 

© Copyright MKC - 2021