Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Stichting Maritiem Kennis Centrum (hierna te noemen MKC), gevestigd p/a TNO Hoofdkantoor, New Babylon, Anna van Buerenplein 1, 2595 DA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

p/a Hoofdkantoor TNO (alleen op afspraak),
New Babylon
Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

E: info@mkc-net.nl
W:
www.mkc-net.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MKC verwerkt  uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via CasparKramers@innovaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MKC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om zodoende toegang te krijgen tot informatie die enkel voor accounthouders (leden) beschikbaar is.
 • MKC analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Over het al dan niet honoreren van een verzoek om in aanmerking te komen voor de status van geregistreerd gebruiker van de MKC website wordt door de moderator van de MKC website op basis van de door de aanvrager verstrekte gegevens beslist. Er is dus sprake van een niet-geautomatiseerde besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MKC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia > Bewaartermijn: Onbeperkt > Reden: Benodigd voor het behouden van uw account
 • Organisatie en functie > Bewaartermijn: Onbeperkt > Reden: Benodigd voor het behouden van uw account  
 • Emailadres > Bewaartermijn: Onbeperkt > Reden: Benodigd voor het behouden van uw account
 • Motivatie voor aanmelden > Bewaartermijn: nvt > Reden: Deze informatie wordt niet opgeslagen
 • IP adres > Bewaartermijn: 5 jaar > Reden: Analyse website gebruik in de tijd ten behoeve van verdere optimalisatie van de website


Delen van persoonsgegevens met derden

MKC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MKC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens die u zelf met MKC deelt in uw account zijn zichtbaar voor andere accounthouders op onze website.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MKC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MKC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mkc-net.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MKC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MKC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@mkc-net.nl

© Copyright MKC - 2023