Over MKC

Waarom MKC?


De Nederlandse maritieme sector opereert in een internationale arena waarin een maatschapplijk verantwoorde onderscheidende positie door kennis-voorsprong essentieel is om te overleven.
Nationale en internationale maatschapplijke, politieke, economische en technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe producten, systemen, diensten en processen. Daarvoor moet nieuwe kennis ontwikkeld en reeds bestaande kennis toegepast worden. Zonder kennis geen innovatie – en innovatie is een essentiële factor om op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze de concurrentiepositie van de maritieme sector te verstevigen.


De missie van het MKC


De missie van het Maritiem Kennis Centrum (MKC) is:

  • Het bewerkstelligen van een adequate maritieme (fundamentele) kennisbasis ten behoeve van de Nederlandse maritieme industrie zodat diens leidende innovatieve rol op korte en lange termijn wordt veiliggesteld.
  • Het vertalen van de uitdagingen van de maritieme sector in concrete lijnen en plannen voor (fundamenteel) onderzoek en het ter beschikking stellen van de resultaten van onderzoek daarvan aan bedrijfsleven en onderwijs.
  • Afstemming van de kennisontwikkeling tussen de bij het MKC aangesloten kennisinstellingen (NLDA, TU Delft, MARIN, TNO en Platform Maritiem Praktijkgericht Onderzoek).

Wat is MKC?


De 'Stichting Maritiem Kennis Centrum' is in 2005 opgericht door de vier Nederlandse toonaangevende, publieke kennisinstellingen op maritiem gebied, t.w. MKC deelnemers 2019
TNO, de TU Delft (faculteit 3ME, afdeling Maritieme en Transport Techniek), het MARIN en het Koninklijk Instituut voor de Marine (thans onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie), met daaraan gekoppeld de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Verder wordt dit samenwerkingsverband gevormd door zes grote vooraanstaande maritieme bedrijven, leaderfirms, t.w.: Allseas, Damen groep, Feadship, Royal IHC, RH Marine Group en Wärtsilä.

Ook de Defensie Materieel Organisatie (DMO) is met het oog op de militaire toepassing van maritieme kennis betrokken bij het MKC. Daarnaast wordt m.b.t. vraagstukken op het gebied van het mariene milieu samengewerkt met het NIOZ en met Wageningen Marine Research.

Tenslotte wordt samengewerkt met het MKB door middel van de brancheorganisaties die, net als het MKC deel uitmaken van de Stichting Nederland Maritiem Land.


Hoe werkt MKC


Het bestuur van de Stichting MKC wordt gevormd door door een Stuurgroep waarin de bestuurders van de vier hierboven genoemde kennisinstituten, aangevuld met de CEO's van de eveneens hierboven genoemde zes (thans vijf) industriële partners zitting hebben.

De functionele kern van het MKC wordt gevormd door het Management Team (MT) waaraan de researchmanagers van alle negen partners deelnemen. In de MT-vergaderingen, die zes tot zeven keer per jaar worden gehouden, worden onderzoeksagenda’s en -plannen op elkaar afgestemd, wordt informatie uitgewisseld en worden plannen voor samenwerking gemaakt.

Naast de regulier MT leden van de in MKC deelnemende kennisinstituten en industriële bedrijven kunnen ook vertegenwoordigers van partijen waarmee MKC samenwerkt aan de MT vergaderingen deelnemen. Dit met het oog op het uitwisselen van informatie en het verder adviseren van het MT t.a.v. de te realiseren kennisdoelen.
Zo wordt ten aanzien van het Marien-ecologische kennisdomein het MKC MT aangevuld met vertegenwoordigers van NIOZ en Wageningen Marine Research.

Het MKC wordt op parttime basis organisatorisch geleid door een staf, bestaande uit een directeur en enkele stafmedewerkers en een directiesecretariaat.

De staf en enkele door haar geïnitieerde activiteiten wordt gefinancierd en deels gefaciliteerd door de partners.

Vanaf 1 januari 2020 is MKC ook financieel-administratief verzelfstandigd.


MKC Website


Als informatiemiddel en documenten-archief maakt MKC gebruik van een eigen website www.mkc-net.nl  - waarop u thans bent - welke is voorzien van uitgebreide zoekfuncties en waar men op de homepage ook gerelateerd nieuws en evenementenaankondigingen kan vinden.

MKC kent verschillende categorieën gbruikers waarbij de bevoegdheid hiërarchisch zijn opgebouwd: Publiek, Geregistreerd bezoeker, MT leden, Stuurgroep en Staf, Redacteur/Moderator en Webmaster.

Een van de MKC stafleden treedt op als Redacteur/Moderator.

Sinds begin 2017 verleent MKC tevens gastvrijheid aan het ISP Journal, waarin drie-maandelijks wetenschappelijke maritiem technologische artikelen gepubliceerd worden.
De Stichting International Shipbuilding Progress is een Nederlandse stichting, gevestigd in Delft met een eigen bestuur.

Meer hierover zie www.isp-journal.eu

Relatie tussen het ISP Journal en het Maritiem Kennis Centrum MKC

Hoewel beider doelstellingen een grote mate van congruentie met elkaar hebben, zijn, zowel bestuurlijk als redactioneel, ISP Journal en het Maritiem Kennis Centrum MKC volkomen onafhankelijk van elkaar.
De rol van MKC t.a.v. de ISP Journal website pagina’s op de MKC  website is van faciliterende aard.

© Copyright MKC - 2023