News

NWO ondersteunt twee projecten voor emissieloze scheepvaart

De raad van bestuur van NWO heeft aan twee onderzoeksprojecten financiering toegekend binnen het KIC-programma ‘Emissievrije en circulaire scheepvaart’. Beide gaan zich vooral richten op de verbetering van het gebruik van verschillende batterijsystemen. Met de toekenningen is een bedrag van 4,2 miljoen euro gemoeid.

De twee projecten gaan actuele en urgente problematiek te lijf, omdat scheepvaart te maken heeft met steeds strengere eisen op het gebied van uitstoot en hergebruik van grondstoffen, net als vele andere sectoren. De branche staat dan ook voor de grote uitdaging om de uitstoot van vervuilende stoffen en CO2 te verminderen en om circulair te worden.

‘Emissieloze en circulaire scheepvaart’ biedt samenwerkende kennisinstellingen en innovatieve ondernemers de mogelijkheid tot onderzoek naar optimalisatie van de energiesystemen, met name batterijen en brandstofcellen, voor het gebruik van een elektrische en/of hybride aandrijflijn in de scheepvaart. De gehele keten komt in het programma aan bod: (her)gebruik van grondstoffen, ontwerp, productie, logistiek en gebruik van batterijen en/of brandstofcellen (al dan niet solid-statesystemen), second use-toepassingen en recycling.

Het programma valt onder het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC), waarbij technische maar ook maatschappelijke vraagstukken aan bod komen. Het gaat immers niet alleen om het vinden van technische oplossingen: ook de maatschappelijke acceptatie en het gebruik ervan speelt een belangrijke rol. Binnen het missiegedreven (‘thematisch’) onderzoek van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat een integrale benadering voorop. Daarbij slaan alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers de handen ineen, samen met publieke en private partijen. Zij benaderen vraagstukken vanuit verschillende disciplines.

De twee toegekende projecten zijn:

Maritime Batteries – dr. ir. H. (Henk) Polinder (Technische Universiteit Delft)
(projectnummer: KICH1.KICH1.21.002)

De maritieme sector heeft batterijen nodig voor de overgang naar een emissievrije scheepvaart. Schepen met verschillende operationele profielen kunnen verschillende batterijen nodig hebben. Daartoe gaat dit onderzoeksteam NMC-batterijen, die de huidige standaard zijn, én nieuwe LFP-batterijen onderzoeken op geschiktheid.

Ship system expanded energy storage devices lifetime via AI-empowered control (SEANERGETIC) – dr. A. (Andrea) Coraddu (Technische Universiteit Delft)
(projectnummer: KICH1.KICH1.21.003)

Dit onderzoeksteam gaat een kader schetsen om emissievrije en circulaire scheepvaart mogelijk te maken. De sleutel ligt bij nieuwe batterij- en brandstofceltechnologieën en hun efficiënte integratie in schepen. Verbeteringen van de energiedensiteit, levensduur, kosten en veiligheidsaspecten van de huidige technologie blijven uitdagende kwesties waarop dit project antwoorden zal formuleren.

bron: NWO

Published: 2022-10-11 | Tagged: emissieloos, emissieloze, home, kic, news, nwo, scheepvaart
© Copyright MKC - 2023