News

Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie

NWADe stuurgroep van de Nationale Wetenschaps-agenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie.

Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland. Bovendien wordt op een evenwichtige manier invulling gegeven aan deze impuls, zoals ook door de kenniscoalitie bepleit. Ook wordt hiermee armslag gegeven aan nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit de Nationale Wetenschapsagenda en het topsectorenbeleid, om zowel nieuwsgierigheidsgedreven als thematisch onderzoek te verrichten.

... [more]

Published: 2017-10-11 | Tagged: home, kennis_nieuws

Redactieraad ISP Journal versterkt

ISP LogoISP Journal heeft onlangs met het oog op een heroriëntatie op haar aandachtsgebied, haar redactieraad versterkt en verbreed. Tegelijkertijd vond er ook een wisseling van de wacht plaats bij de functie van hoofdredacteur.

Deze bredere samenstelling hangt nauw samen met de wens van ISP om, meer dan tot dan toe, een publicitair platform te bieden aan het brede scala aan maritiem wetenschappelijk onderzoek. De laatste jaren betrof de meerderheid van de ingediende artikelen namelijk vooral hydrodynamische onderwerpen. Maar ook onderwerpen op het gebied van Scheepsontwerp, Scheepsconstructie, Maritieme Werktuigkunde, Scheepvaart en ... [more]

Published: 2017-10-04 | Tagged: home, kennis_nieuws

Broadening the scope of ISP

International Shipbuilding Progress (ISP) aims at publishing peer-reviewed articles on a wide scope of topics related to ship design, shipping and production. During recent years the majority of papers submitted concerned (a wide range of) hydrodynamic topics. ISP likes to encourage authors to submit also articles about for instance ship design, ship building and construction, ship stability (and safety in general), issues related to ice, (mechanical aspects of) ship propulsion systems, control systems and human factors.

Published: 2017-09-23 | Tagged: isp-news

Obituary Peter Tan

Peter TanThis summer the sad news reached us that our former colleague Tan Seng Gie (Peter Tan) passed away on July 2nd, 2017 at the age of 75.
Peter Tan was member of the ISP Governing Board from 2004 till 2013, and was during that period also member of the Editorial Board as representative of the Governing Board.

After his graduation, as naval architect at Delft University, Peter joined the Netherlands Ship Model Basin (NSMB) in 1967. As seakeeping specialist, he became one of the pioneers in offshore engineering. In 1980, ... [more]

Published: 2017-09-23 | Tagged: isp-news

ISP Volume 63, numbers 3,4

ISP Volume 63, numbers 3,4 of 2016/2017 is a special issue about the European Union (EU) project GRIP. GRIP stands for “Green Retrofitting through optimization of hull-Propulsion Interaction”. The project addressed several aspects of fitting Energy Saving Devices (ESD’S) to existing ships.

Aspects that were addressed are among others: the working principles of ESD’s, the development of an Early Assessment Tool (EAT) to estimate the energy saving potential of a specific ESD to a specific ship, structural aspects (loads, fatigue and vibrations), and the shipyard process to fit an ESD to a ship of which the hull geometry is not ... [more]

Published: 2017-09-23 | Tagged: isp-news

ISP Volume 63, nummers 3,4

ISP Volume 63, nummers 3,4 van 2016/2017 is een speciaal nummer over het Europese Unie (EU) project GRIP. GRIP staat voor “Green Retrofitting through optimization of hull-Propulsion Interaction”. In het project zijn verscheidene aspecten bestudeerd rond het toepassen van Energy Saving Devices (ESD’S) op bestaande schepen.

Aspecten die aan de orde kwamen waren onder andere: de werking principes van ESD’s, de ontwikkeling van een Early Assessment Tool (EAT) om de potentieel haalbare energiebesparing van een specifieke ESD voor een specifiek schip te schatten, constructie aspecten (belastingen, vermoeiing en trillingen), en het proces op de scheepswerf om een ESD op een ... [more]

Published: 2017-09-22 | Tagged: isp-nieuws, uitgelicht

In memoriam Peter Tan

Deze zomer bereikte ons het droevige bericht dat onze vroegere collega Tan Seng Gie (Peter Tan) op 75-jarige leeftijd was overleden op 2 juli 2017.
Peter Tan was lid van het ISP-Bestuur van 2004 tot 2013, en was gedurende die periode ook lid van de ISP-Redactieraad als vertegenwoordiger van het bestuur.

Na zijn afstuderen als scheepsbouwkundig ingenieur bij de TU Delft kwam hij in 1967 in dienst bij het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP). Als specialist op het gebied van zeegang werd hij één van de pioniers van de offshore engineering. In ... [more]

Published: 2017-09-22 | Tagged: isp-nieuws

Verbreding van de inhoud van ISP

International Shipbuilding Progress (ISP) heeft als doel om “peer-reviewed” artikelen te publiceren over een breed gebied aan onderwerpen betreffende scheepsontwerp, scheepvaart en scheepsproductie. De laatste jaren betrof de meerderheid van de ingediende artikelen een (breed gebied aan) hydrodynamische onderwerpen. ISP roept graag auteurs op om ook artikelen in te dienen over bijvoorbeeld scheepsontwerp, scheepsbouw en scheepsconstructie, scheepsstabiliteit (en veiligheid in het algemeen), aspecten gerelateerd aan ijs, (mechanische aspecten van) scheepsvoortstuwingssystemen, regelsystemen en “human factors”.

Published: 2017-09-22 | Tagged: isp-nieuws

Topsector Water’ wordt ‘Topsector Water en Maritiem

Op Woensdag 17 mei vond het maritiem innovatie event ‘Blauwe Toekomst’ plaats op het ss Rotterdam, waarop de maritieme sector werd geïnformeerd en geïnspireerd. De sector zet sterk in op de combinatie van maatschappelijke en economische uitdagingen. Bas Buchner, voorzitter van de Innovation Council van Nederland Maritiem Land en de TKI Maritiem, opende met een toelichting op de dag: “Vorig jaar ontwierpen we een uitdagend toekomstbeeld voor de maritieme sector voorbij de horizon in Blauwdruk 2050. Om daar te komen starten we bij de Maritieme Strategie en volgen de Blauwe Route in de Nationale Wetenschapsagenda.” De Blauwe Route werd gepresenteerd ... [more]

Published: 2017-06-07 | Tagged: home

MKC directeur, Reginald Visser, bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 26 april 2017 ontving de heer R.T.B. (Reginald) Visser, woonachtig in Hippoltytushoef (Gemeente Hollands Kroon) uit handen van burgemeester J.R.A. Nawijn een Koninklijke Onderscheiding, d.w.z. dat hij werd bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De volgende aan deze eervolle onderscheiding ten grondslag liggende overwegingen zijn ontleend aan het ‘Wieringer Nieuws’

De heer Visser werd in 2005 bij het verlaten van de Koninklijke Marine benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2002 is de heer Visser directeur van het Maritiem ... [more]

Published: 2017-04-27
© Copyright MKC - 2017