MIIP18.007 - OA(L)V’s : Onbemande autonome (lucht)vaartuigen voor maritieme toepassingen

OA(L)V - MIIP18.007December 2017 heeft MKC samen metde NLDA, TU Delft (3ME-MTT) en TNO het initiatief genomen om een z.g. MIIP project (Maritiem Innovatie Impuls Project) op te zetten om een inventarisatie te maken van de 'state of the art' op het gebied van Onbemande autonome (lucht)vaartuigen (OA(L)V’s) voor maritieme toepassingen.
Dit project heeft in 2018 zijn beslag gekregen en werd mede mogelijk gemaakt door een via Nederland maritiem Land (NML) van het Ministeri van Economische Zaken ontvangen subsidie. Een link naar de eindrapportage vindt u onderaan deze pagina.

Het OA(L)V's-project had als doelstelling:

- Inzicht in de technische en economische haalbaarheid van verschillende OA(L)V’s voor verschillende maritieme sectoren.
- Definitie van een vervolgproject, inclusief de consortiumvorming daarvoor van maritieme bedrijven en organisaties de OA(L)V’s, welke de meeste kansen bieden voor de maritieme sector op het door-ontwikkelen van de resultaten voor toepassing in de praktijk.
- Demonstratie van toepassing(en) aan boord van schepen en/of maritieme installatie op zee.

Aanpak

1. Bepalen van de internationale stand van techniek en regelgeving m.b.t. OA(L)V’s voor de verschillende maritieme marktsegmenten
2. Inventariseren van potentieel en mogelijke business cases voor gebruikers
3. Identificeren van knelpunten m.b.t. endurance, robuustheid, veiligheid en bereikbaarheid.
4. In kaart brengen technologie aanbod voor OA(L)V’s en bijbehorende kennis van Nederlandse bedrijfsleven en (onderzoeks)organisaties
5. Ontwikkelen van een of meerdere vervolgproject voor OA(L)V’s die ingezet kunnen worden in het maritieme domein.

Toelichting

De ontwikkelingen op het gebied van autonome systemen gaan razendsnel.
TNO heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met autonome systemen in het wegvervoer en ook TU Delft heeft diverse drones ontwikkeld voor civiele toepassingen.
In het wegverkeer worden de eerste concepten uitvoerig getest en toegepast, maar ook in de scheepvaart staan de ontwikkelingen niet stil. In de offshore olie en gas worden onbemande autonome onderwater vaartuigen (UAV) al geruime tijd gebruikt voor inspecties aan boorplatformen, kabels, pijpen e.d.. Onlangs heeft een werf de Schip van het Jaar prijs gewonnen voor een variabel bemand-onbemand-autonoom schip de Seagul en vanuit de binnenvaart is er veel belangstelling voor autonome systemen. Toch wordt het potentieel van onbemande autonome lucht(vaartuigen) nog niet optimaal benut. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart instituut heeft expertise met autonome luchtvaartuigen en drones, Marin werkt vooral aan autonome onderwater vaartuigen of unmanned autonomous vehicles (UAV). Tenslotte wordt de inzet van drones en/of UAV’s die functioneren op het grensvlak van water en lucht door diverse partijen onderzocht.
In Noord Europa worden er tal van initiatieven ondernomen om ook de autonome scheepvaart uit de startblokken te krijgen. Diverse pilots zijn opgestart en ook in Nederland is een EU project van start gegaan, waarbij platooning in de scheepvaart wordt onderzocht. De ontwikkelingen in de Nederlandse maritieme sector dienen echter in een hogere versnelling gebracht te worden om bij te kunnen blijven in het internationale speelveld. Wat ontbreekt is een overzicht van de mogelijkheden die OA(L)V’s bieden voor de verschillende sectoren in de maritieme industrie, zoals visserij, binnenvaart, zeevaart, offshore olie en gas, wind op zee, natte waterbouw, havendiensten en marine en waarbij oplossingen in een bepaald marktsegment ook kansen bieden voor andere segmenten.
De inventarisatie van OA(L)V’s dient daarom inzicht te geven in de ontwikkeling, beschikbaarheid en werkbaarheid van deze systemen en daarmee de ontwikkelingen te versnellen en de toepasbaarheid in verschillende maritieme sectoren te vergroten.

Wat was er eerder al aan gedaan

De Koninklijke Marine werkt aan de ontwikkeling van eigen autonome systemen en ook in de offshore is er veel ervaring opgedaan met Unmanned Autonomous Vehicles (UAV’s) . Ook zijn er initiatieven om drones in te zetten voor inspecties in ballasttanks en/of moeilijk begaanbare of te bereiken ruimtes en/of objecten. Deze systemen zijn vooral in het ontwikkelstadium en/of worden nog maar beperkt toegepast.

Relavantie op het moment van projectdefinitie.

In het buitenland (o.a. USA, UK, Noorwegen) wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van OA(L)V’s . Vanuit de Nederlandse maatschappelijke context en de politiek is er momenteel veel steun voor de ontwikkeling van dergelijke systemen en Nederland dient snel te handelen om mee te kunnen blijven doen op het internationale speelveld. Een geïntegreerde inventarisatie van OA(L)V’s voor de maritieme sector is bovendien niet eerder uitgevoerd.

Wat zijn de vergezichten en kansen?

OA(L)V’s bieden kansen om specifieke complexe en/of gevaarlijke maritieme surveillance, inspectie en onderhoudstaken op zee, in havens, rivieren, kust- en stedelijke gebieden uit te voeren.
Hierdoor kunnen kosten en gevaarlijke situaties voor mens en grote kapitaalgoederen beperkt en/of vermeden worden.- wat is er nieuw aan het project
Er is technologie op het gebied van onbemande autonome systemen voor lucht, water en onderwatersystemen beschikbaar in specifieke segmenten (bijv. marines, offshore, olie en gas, surveywerkzaamheden, e.d.). Een integraal overzicht van mogelijk gecombineerde UA(L)V’s voor de maritieme sector ontbreekt, waardoor interessante ontwikkelrichtingen over het hoofd gezien (kunnen) worden en de marktintroductie van deze oplossingen wordt vertraagd.

Resultaten

Het eindrapport is te vinden via deze link

Terug naar MKC-projecten-pagina

© Copyright MKC - 2022