MIIP17.001 - Methanol als alternatieve brandstof voor vaartuigen

Green Maritime MethanolDecember 2016 heeft MKC samen met TU Delft (3ME-MTT) en TNO het initiatief genomen om een z.g. MIIP project (Maritiem Innovatie Impuls Project) op te zetten om een inventarisatie te maken van de haalbaarheid van toepassingen van Methanol als brandstof voor schepen. Ook de Defensie Materieel Organisatie (DMO) heeft ondersteuning voor dit project toegezegd. Daarnaast zijn ook andere partners voor het onderzoeksvoorstel uitgenodigd aan te sluiten: reders, maritieme dienstverleners, werven, systeemleveranciers en kennis- en onderzoeksinstellingen.
Dit gedurende 2017 uitgevoerde project werd mede mogelijk gemaakt door een via Nederland Maritiem Land (NML) van het Ministerie van Economische Zaken en Landbouw ontvangen subsidie,

Het Methanol-project had de volgende doelstelling

- Inzicht in de technische, logistieke en economische haalbaarheid van methanol als alternatieve brandstof voor kleinere vaartuigen.
- In een beoogde vervolgproject zal een consortium van maritieme bedrijven en organisaties een vaartuig ontwikkelen dat kan varen op methanol. Dit resulteert in een (demonstratie) toepassing aan boord van een bestaand of nieuw te bouwen vaartuig.

Aanpak

1. Bepalen van de internationale stand van techniek en regelgeving m.b.t. methanol
2. Inventariseren van potentieel en mogelijke business cases voor gebruikers
3. Identificeren van knelpunten m.b.t. brandstofsamenstelling, verbrandingsproces, opslagmethoden, systeemopzet en performance van methanol.
4. In kaart brengen technologie aanbod voor methanol installaties en desbetreffende kennis van Nederlandse bedrijfsleven en (onderzoeks)organisaties
5. Ontwikkelen van een vervolgproject voor een vaartuig dat kan varen op methanol


Taakverdeling

De taken zijn uitgevoerd door MKC (penvoerder), TU Delft en TNO. De industriële partners functioneerden als klankbordgroep en hebben input geven en de relevantie van de bevindingen getoetst.
Dit project heeft in 2017 zijn beslag gekregen. Een link naar de eindrapportage vindt u onderaan deze pagina.


Probleemstelling

De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies als CO2, NOx, SOx en roet (PM) is groot. Toepassing van aardgas in de vorm van LNG (Liquefied Natural Gas) biedt goede perspectieven voor grotere zeeschepen, maar is niet haalbaar voor kleinere vaartuigen, voornamelijk vanwege het ruimtebeslag aan boord. Ook methanol kan als alternatieve brandstof gebruikt worden voor kleinere vaartuigen. Methanol is een schone brandstof en hoewel de emissies van NOx iets hoger zijn dan bij LNG, kan het eenvoudiger opgeslagen worden en is de installatie kleiner en eenvoudiger dan bij LNG. Voor vaartuigen kleiner dan 50 meter zijn er diverse uitdagingen die overwonnen moeten worden om varen op methanol mogelijk te maken. De technologie is beschikbaar, maar het is een uitdaging om geïntegreerde technische oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan regelgeving en tevens economisch aantrekkelijk zijn. Bovendien dient een distributienetwerk voor methanol ontwikkeld te worden.

Wat was er al eerder gedaan?

Stena had al een grote ferry (Germanica) varen op methanol. Een serie van zeven grote methanol carriers die ook op methanol kunnen varen werd op dat moment in Zuid Korea gebouwd . Voor kleinere vaartuigen is niet bekend wat de mogelijkheden en beperkingen zijn als zij de transitie naar methanol willen maken.

Waarom (in 2016) opportuun?

In het buitenland waren in 2016 al een aantal studies uitgevoerd naar methanol als scheepsbrandstof en ook in de Visie Duurzame Brandstoffenmix (2014) van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu werd methanol aangeduid als alternatief voor LNG.
Er was echter nog niet onderzocht of methanol in de Nederlandse situatie en ook voor kleinere vaartuigen technisch, economisch en logistiek haalbaar is.

Wat was het vergezicht/kansen?

Methanol biedt kansen voor een drastische reductie van schadelijke emissies bij honderden vaartuigen die in havens, rivieren, kust- en stedelijke gebieden ingezet worden. Van alle fossiele brandstoffen is methanol één van de schoonste brandstoffen met karakteristieken die vergelijkbaar zijn met die van LNG. Methanol kan op termijn eenvoudig vervangen worden door bio-methanol, waardoor niet alleen SOx, NOx en PM emissies, maar ook de CO2 footprint nog verder kan dalen.

Resultaten

Het resultaat van het project is inzicht in de technische, economische en logistieke haalbaarheid van methanol als alternatieve brandstof voor de scheepvaart. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapport, dat tevens zal dienen als aanzet voor een projectvoorstel voor de ontwikkeling van een vaartuig dat kan varen op methanol en een (demonstratie) toepassing aan boord van een bestaand of nieuw te bouwen vaartuig.

Het eindrapport is te vinden via deze link

Vervolgproject 'Green Maritime Methanol'

Green Maritime Methanol

 

 

 

zie persbericht via deze link

 

 

 

Terug naar MKC-projecten-pagina

© Copyright MKC - 2023