Scholing

Hoewel het niet tot de primaire missie van het MKC behoort, wordt het MKC in voorkomende gevallen betrokken bij het academische onderwijs. Dit was recent (2011-2015) het geval toen MKC op basis van een door het in MKC vertegenwoordigde bedrijfsleven geconstateerde scholingsbehoefte het Pamas project initieerde en begeleide (zie hieronder bij Pamas).

[terug naar Kennisontwikkeling]

Pamaskeurmerk voor Academisch Maritieme Cursussen

Op 31 december 2015 sloten het Maritiem Kennis Centrum (MKC) en PAO Techniek en Management (PAO TM) het Pamas project formeel af. Dit project kon september 2011 in uitvoering worden genomen dankzij van het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van Maritiem Innovatie Programma (MIP), verkregen subsidie.
Het doel van dit project was de ontwikkeling van een kwalitatief samenhangend maritiem technisch nascholingsprogramma op academisch niveau om het kennisniveau van jonge en ervaren professionals in de maritieme sector te verbreden en/of te verdiepen. De aanleiding voor Pamas was dat bedrijven en kennisinstellingen aangaven dat het hen ontbrak aan een dergelijk cursusprogramma. Met de oplevering van het Pamas Project wordt deze geconstateerde lacune ingevuld, zowel in de vorm van een keurmerk voor academisch maritieme cursussen, als van een academische basiscursus scheepsbouwkunde voor niet-scheepsbouwkundigen.

Pamas is een keurmerk van en voor de maritieme industrie.


Het Pamas keurmerk wordt aan cursusaanbieders verstrekt nadat zij aan een onafhankelijk beoordelingscommissie van deskundigen uit de sector hebben aangetoond aan de kwaliteitscriteria te voldoen. Pamas kijkt daarbij onder andere naar de leerdoelen, lesmaterialen, toetsing van cursisten en het academisch niveau van de training. Met de introductie van het Pamas Keurmerk is de basis neergezet voor bedrijven en werknemers in de maritieme industrie om het kennisniveau verder te ontwikkelen. Dit blijft noodzakelijk om onze positie als maritieme natie te behouden en te versterken.

Pamas biedt via de Pamas website een overzicht van maritieme cursussen op academisch niveau. Verder kunnen cursusaanbieders via deze website hun aanvraag voor certificering indienen en de daarbij benodigde documenten uploaden.

Het gecertificeerde academisch maritieme cursusaanbod behoeft nog verdere uitbreiding. Op de website treft u een indicatie van de nog openstaande primaire behoefte. Maar daarnaast zijn er ook nog andere nuttige cursussen denkbaar. Cursusaanbieders en ontwikkelaars worden uitgenodigd nieuwe cursussen te ontwikkelen, resp. aan te bieden.

Na afloop van het Pamas-project is het Pamas-keurmerk organisatorisch ingebed binnen de organisatie van Nederland Maritiem Land NML.

Pamas-projectplan - Managementsamenvatting

MIP[1] Deelprogramma 3B (Human Capital Roadmap) voorzag in de aanpak van maritieme onderwijsproblematiek en daarnaast ook van kennismanagement en postacademische onderwijs op maritiem technisch gebied. Als invulling hiervan heeft het Maritiem Kennis Centrum MKC najaar 2011, als antwoord op de in MKC verbavd geuite scholingsbehoefte en mede op verzoek van de TU-Delft / faculteit 3ME / afdeling Maritieme Techniek, een plan opgesteld voor de ontwikkeling van een samenhangend en flexibel programma voor maritiem technische na-, bij- en omscholing op academisch niveau. Het streven is er hierbij op gericht dat dit programma brede waardering geniet van het bedrijfsleven en van andere betrokkenen, ondermeer doordat het voorziet in een behoefte, niet vrijblijvend is en van geborgde kwaliteit is.

Gezien de uiteenlopende aard van het maritiem technische beroepenveld, de producten en diensten waarvoor men werkt, is gebleken dat er naast het reeds bestaande aanbod behoefte is aan meerdere cursusvarianten. Tevens kan op deze wijze ten behoeve van het beroepenveld worden voorzien in een overzichtelijk, voor ieder toegankelijke gids met na- , bij- en omscholingsmogelijkheden. Hiervoor is een nascholingsprogramma voorzien, dat meerdere hoofdrichtingen of leergangen kent, die modulair zijn opgebouwd. Modules worden afgesloten met toetsen, waarmee men certificaten kan verwerven.

Onderzocht is hoe het academisch niveau het beste geborgd kan worden. Gekozen is voor een model waarbij bestaand en nieuw ontwikkeld cursusaanbod door een onafhankelijke Programmaraad wordt getoetst en gecertificeerd. MKC zal daarbij in eerset instantie optreden als Programmaraad, deels samengesteld uit het MKC Management Team, aangevuld met externe deskundigen, personen van naam en faam op het betreffende vakgebied.

Bij de ontwikkeling en van het programma werd nauw samengewerkt met de Stichting PAO Techniek en Management (Delft). Drs. Leon Maas was aangesteld als projectleider.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt, grotendeels uit een subsidie in het kader van het MIP en verder met in-kind bijdragen van belanghebbenden, TU-Delft, PAO en MKC.

 

Projectplan (looptijd najaar 2011 t/m 2014)

Het Projectplan, om te komen tot een Programma voor Academische Maritieme naScholing (PAMaS), omvatte de volgende 10 onderdelen, die deels gefaseerd uitgevoerd zijn:
1. Inventarisatie van nascholingsbehoefte en van het bestaande cursusaanbod
2. Overleg met bij de uitvoering betrokken (TU-Delft) en te betrekken organisaties (zoals PAO, KIVI NIRIA), met bestaande aanbieders (zoals MARIN, HME, TNO) en met belangenorganisaties van de betrokken branches (Scheepsbouw Nederland, IRO e.d.).
3. Ontwerp organisatorische opzet: programmaraad, cursusleiding, docenten, middelen, IPR enz.
4. Ontwikkeling kwaliteitssysteem, incl. certificering van het nascholingsprogramma
5. Programmaontwikkeling (modulair gestructureerd)
6. Ontwikkeling modulair curriculum, incl. specificatie startkwalificaties en toetsing
7. Inpassing (en mogelijke aanpassing) bestaande cursusmodules
8. Planevaluatie en eventuele bijstelling: reactiepeiling met het oog op acceptatie door industrie, kennisinstellingen en andere betrokkenen.
9. Uitwerking per cursusmodule, testen, uitrollen en eindrapportage
10. Projectorganisatie, planning, begroting en bekostiging.

 


[1] MIP is de afkorting van het 01-10-2007 gestarte en 31-12-2012 beëindigde Maritiem Innovatie Programma. Meer over het MIP

Pamas project-documenten

 

Door hier te klikken kom je op de PaMaS project-documentenpagina.

Daar zijn, afhankelijk van je gebruiksrechten, de volgende documenten te vinden

 1. Projectplan
 2. Jaarplannen en voortgangsverslagen
 3. andere inhoudelijke documenten
 4. financiele documenten
 5. formulieren
 6. subsidiezaken

 

Over het Pamas project en in het bijzonder het Pamas Keurmerk is een artikel verschenen in het februari 2016 nummer van SWZ Maritime.

 

 


De in het kader van het Pamas project door ir. Jakob Pinkster ontwikkelde Academische Basiscursus Scheepsbouwkunde voor niet-Scheepsbouwkundigen biedt niet scheepsbouwkundig opgeleide technici op academisch of HBO+ niveau de nodig basiskennis om eenvoudige SBK werkzaamheden uit te voeren, of in teamverband beter, met meer begrip voor gespecialiseerde collega’s, te kunnen communiceren. Aansluitend is men in staat verdiepingscursussen, zoals die van MARIN of PAO TM, te volgen.  Het cursuscurriculum  is afgeleid van dat van de Bachelor fase van de TUD studie Maritime Techniek.

Meer hierover ..........

TU Delft - 3ME

Hoewel de diverse Beroepenveldcommissies van de faculteit 3ME de adviesorganen bij uitstek zijn t.a.v. het onderwijs in de afdelingen Werktuigbouw, Maritieme Techniek en Materiaalwetenschappen, komt dat onderwijs ook geregeld ter sprake binnen het Managementteam van MKC. Het MKC MT is namelijk ook adviesraad voor Maritieme Techniek ten aanzien van het onderzoek bij die afdeling. Beide, onderwijs en onderzoek dienen voor een technische universiteit immers hand in hand aan te sluiten bij de behoeften van het Nederlandse Bedrijfsleven, de Kennisinstituten en ook van de Nederlandse Overheid.

Documenten m.b.t. TUD-3ME


De zichtbaarheid van onderstaande documenten is afhankelijk van uw toegangsrechten.


Co-Capacity - Training Maritiem Kennismanagement

Het optimaal managen van kennisintensieve organisaties vraagt om een integrale aanpak. Maritieme bedrijven zijn bij uitstek kennisorganisaties: ze zijn afhankelijk van de kennis – lees: ervaring, vaardigheden en attitude – van de medewerkers alsmede goed gestructureerde en geborgde informatie. Om hier effectief op te sturen moet worden gelet op strategie, organisatiecultuur en -structuur, personeelsbeleid, managementstijl en natuurlijk ook de ICT systemen. In deze specifiek op de maritieme sector toegesneden training wordt de mogelijkheid geboden om door experts ingewijd te worden in de wereld van kennismanagement. Deze training wordt iedere keer door de deelnemers gewaardeerd met zeer hoge cijfers.

 

Doel

Essentie van de training is dat de deelnemers zich bewust worden van een uitgebreid palet aan kennismanagement onderwerpen en achtergronden. In de training leert de deelnemer zijn drempelvrees te overwinnen en een keuze te kunnen maken voor een eigen, bedrijfsgericht traject. De training biedt een ‘window of opportunities’ voor bedrijfsspecifieke invulling.

 

Na afloop van deze zesdaagse training:

 • Heeft u inzicht in de dimensies die bij het organiseren van de kennisorganisatie aandacht behoeven
 • Heeft u inzicht in de wijze waarop deze dimensies aangepakt kunnen worden
 • Kunt u dit aan collega’s en directie uitleggen en beargumenteren
 • Bent u in staat een geïntegreerde, discipline overstijgende aanpak van kennismanagement binnen uw bedrijf strategisch in te bedden
 • Kunt u adviseren over een geschikt bedrijfsspecifiek vervolgtraject, waarbij een verbeterde kennisintensieve organisatie wordt georganiseerd

 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de training:

 1. Een overzicht van belangrijke ontwikkelingen en methodieken met betrekking tot kennismanagement
 2. Het vaststellen van een kennisstrategie voor uw bedrijf
 3. Sturen op bedrijfscultuur en organisatiestructuur
 4. De invloed die verschillende stijlen van managen hebben op het functioneren van de kenniswerkers
 5. Personeelsinstrumenten op de juiste wijze inzetten zodat kennis optimaal rendeert
 6. De ICT-kant van de kennisorganisatie, van documentbeheer tot sociale media

Belangrijk onderdeel van het cursusprogramma is het delen van bedrijfservaringen. Gestreefd wordt naar deelname van minimaal 5 verschillende bedrijven per training. Echter, een training helemaal toegesneden op uw bedrijf is uiteraard ook mogelijk.

 

Voor en door wie

De training is bedoeld voor medewerkers en managers die verantwoordelijkheid en invloed hebben op het organiseren van hun kennisorganisatie of afdeling door middel van (strategische) opzet van kennismanagement. Te denken valt aan midden- en hoger management, projectmanagers, lijn en technisch managers, afdelingshoofden, et cetera. De training wordt verzorgd door Co-Capacity BV. De hoofddocent, Koen Beelen, is specialist kennismanagement met ruime ervaring binnen de maritieme sector. Ook treden gastdocenten op.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koen Beelen

Scholing Overige

Momenteel is er geen, in MKC verband, relevante info beschikbaar.© Copyright MKC - 2022