Promoties

Ontwikkeling van fundamentele kennis


Zonder nieuwe kennis geen innovatie en dus ook geen duurzame vooruitgang

De budgetten voor de ontwikkeling van fundamentele kennis zijn beperkt. Vrijwel de enige beschikbare route is het uitvoeren van door NWO samen met het bedrijfsleven gefinancierd promotieonderzoek. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de Europese onderzoeksprogramma's, zoals MarTerra.
In bijzondere gevallen bestaat bovendien de mogelijkheid om voor de financiering van een promotie via de Samenwerkende Maritieme Fondsen. (zie ook onder kennisbevordering)

Promotieonderzoek wordt in het algemeen, voor zover het de Maritieme en Offshore Techniek betreft, uitgevoerd binnen de afdeling Maritieme en Transport Techniek van de faculteit 3ME van de TU Delft.
In het verlengde van de TUD vindt er ook promotieonderzoek plaats vanuit, resp. in samenwerking met de NLDA-KIM. Daarnaast zijn voor wat betreft andere kennisdomeinen ook de andere algemene en technische universiteiten voor ons interessant, zoals de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG, de UT (bv stromingsleer) en de TU/e (bv materiaalkunde en energietechniek).

Om te waarborgen dat de door de overheid gefinancierde kennisontwikkeling aansluit bij de behoeften van de maatschappij (overheid en bedrijfsleven) is het maritiem onderzoek in het kader geplaatst van het Maritieme Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI Maritiem), dat deel uitmaakt van het Topgebied Water (samen met Delta Tchnologie en Waterbeheer en - behandeling). Als basis voor het maritieme oderzoek geldt daarbij de Maritiem Innovatie Agenda (MIA), die op regelmatige basis wordt geactualiseerd.

Voor wat betreft de ontwikkeling kan er verder in consortiumverband  met bedrijven en kennisinstituten (zoals Marin en TNO) gebruik worden gemaakt van de door het Ministerie van EZ&K gefinancierde TKI toeslag.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de pagina kennisbevordering.

[terug naar Kennisontwikkeling]

© Copyright MKC - 2023