Promoties

Ontwikkeling van fundamentele kennis


Zonder kennis geen innovatie en vooruitgang.

Tegenwoordig zijn er steeds minder budgetten voor de ontwikkeling van fundamentele kennis. Vrijwel de enige beschikbare route is het uitvoeren van door NWO-STW samen met het bedrijfsleven gefinancierd promotieonderzoek.  Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de Europese onderzoeksprogramma's, zoals Horizon 2020.
In bijzondere gevallen bestaat bovendien de mogelijkheid om voor de financiering van een promotie via het B.J. Tideman fonds gebruik te maken van de maritieme fondsen.

Promotieonderzoek wordt in het algemeen, voor zover het de Maritieme en Offshore Techniek betreft, uitgevoerd binnen de afdeling Maritieme en Transport Techniek van de faculteit 3ME van de TU Delft. In het verlengde van de TUD vindt er ook promotieonderzoek plaats vanuit, resp. in samenwerking met de NLDA-KIM. Daarnaast zijn voor wat betreft andere kennisdomeinen ook de andere algemene en technische universiteiten voor ons interessant, zoals de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG, de UT (bv stromingsleer) en de TUE (bv materiaalkunde).

Om te waarborgen dat de door de overheid gefinancierde kennisontwikkeling aansluit bij de behoeften van de maatschappij (overheid en bedrijfsleven) is het maritiem onderzoek in het kader geplaatst van het Maritieme Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI Maritiem), dat deel uitmaakt van het Topgebied Water (samen met Delta Tchnologie en Waterbeheer en - behandeling). Als basis voor het maritieme oderzoek geldt daarbij de Maritiem Innovatie Agenda (MIA), die op regelmatige basis wordt geactualiseerd.

Voor wat betreft de ontwikkeling kan er verder in consortiumverband  met bedrijven en kennisinstituten (zoals Marin en TNO) gebruik worden gemaakt van de door het Ministri van EZ gefinancierde TKI toeslag.

 Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de pagina kennisbevordering.

[terug naar Kennisontwikkeling]


Kennisontwikkeling en promoties (algemeen)


TU Delft / MT onderzoeksagenda

De TUD/ MT heeft een onderzoekdagenda waarin vele promoties hun plek gevonden hebben.

Werk in uitvoering

Het B.J. Tideman Fonds

Het B.J. Tideman fonds geeft financiële ondersteuning aan promovendi die bij de afdeling Maritieme Techniek van de TUD willen promoveren.

Het fonds ontvangt bijdragen van De Stichting Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, de Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw (NISS), de Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds en de Stichting Beheersraad van het Dorus Rijkersfonds.

Download: Het B.J. Tideman fonds

 

Wie was Tideman?

Weinig bekend is dat Tideman (1834 - 1883) één van de grondleggers van de scheepsbouw in Nederland is. Hij was een van de eersten die sleepproeven met modellen deed. Hij stond aan de wieg van de scheepswerf de Schelde.

Download: Wie was Tideman

Kennismanagement in het MIP (oud)

In het kader van de kennisontwikkeling binnen het Maritiem Innovatie Programma is een Innovatief Onderzoeks Programma (IOP) ingesteld waarbinnen niet alleen promoties maar ook fundamentele kennisontwikkelingsprojecten uitgevoerd kunnen worden.

Maritiem Innovatie Programma - Deelprogramma 3: Verbeteren van de huidige en waarborgen van de toekomstige kennisbasis.

Dit deelprogramma is in ontwikkeling. Dit is de basistekst uit het kerndocument.

Downloads:
Deelprogramma 3
Plan van aanpak Deelprogramma 3


© Copyright MKC - 2021