Kennisbevordering

De meest actuele (maart 2021) en vooral ambitieuzeplannen om de maritieme sector op te laten stomen naar 2030 als halteplaats op weg naar emissieloze scheepvaart, is het 'Maritiem Masterplan voor een emissieloze maritieme sector'. (zie verderop)

Daarnaast lopen er nog eerder ingezette ontwikkelingen, zoals het Maritieme Innovatiecontract, het in 2012 door de leaderfirms, de kennisinstituten en de overheid in het kader van het Top-sectoren beleid ondertekende sector R&D programma, waarin onze op de Maritieme en Offshore sector gerichte visie en ambities voor de komende 5 tot 10 jaar staan verwoord. Dit programma kreeg de ambitieuze titel mee: Nederland de Maritieme Wereldtop.

Het volgende instrumentarium is hierbij beschikbaar:

[terug naar Kennisontwikkeling]


Maritiem Masterplan - 2021

Masterplan voor een emissieloze maritieme sector

Dertig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart. Centraal in het plan staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 100% emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder andere door een dertigtal pilotprojecten op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart. Bijzonder is de rol van Defensie en Rijkswaterstaat, die als launching customer willen deelnemen aan dit traject.

Dit plan wordt momenteel verder ontwikkeld, waarvoor een Kernteam Maritiem Masterplan is gevormd, met daaronder twee Taskforces (Zero Emission en Smart & Digital Shipping) die samen acht programmalijnen omvatten.

Voor financiering zal gebruik worden gemaakt van de ‘R&D‐regeling voor de mobiliteitssectoren’ van het Ministerie van EZ en K, die bedoeld is voor de deelsectoren Maritiem, Automotive en Luchtvaart.

Stichting Nederland Maritiem Land treedt hierbij op als Secretariaat, Subsidieaanvrager en penvoerder.

Meer over het Maritiem Masterplan is te vinden hieronder Documenten.

Vragen over programmalijnen, initiatieven en mogelijkheden om deel te nemen aan projecten en consortia kunt u stellen via: info@maritiemmasterplan.nl.

Documenten Maritiem Masterplan
 •           R&D‐programma Maritiem Masterplan
  De doelstelling van het (Concept)‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ (Maritiem Masterplan)is: 'Na de coronacrisis duurzaam het verschil maken door samenwerking in de gehele keten en launching customership van de overheid, met 30 emissieloze en digitale schepen in 2030 en breed beschikbare kennis en technologie'. De programmalijnen in dit R&am… [more]

  Conference: NML

  Publication year: 2021 | Type: Text | Uploaded: 29 March 2021 | Download: r-en-d-programma-maritiem-masterplan-1.pdf

Topconsortium voor Kennisontwikkeling en Innovatie - TKI Maritiem

In 2012 is in het kader van het Topsectorenbeleid van het Ministerie van Economische zaken, waarmee het innovatievermogen van de meest succesvolle delen van de Nederlandse economie wordt gestimuleerd, het Topgebied Water, als een van de negen Topsectoren ingesteld. De Topsector Water bestaat uit de deelgebieden Deltatechnologie (zeg waterbouw, waaronder baggeren), Watertechnologie en Maritiem. Voor elk van de top(deel)sectoren is een z.g. TKI, Topconsortium voor Kennisontwikkeling en Innovatie, in het leven geroepen. Het TKI Maritiem is door onze sector ingevuld als een, in feite virtuele organisatie, die alle in het kader van de maritieme TKI opgezette activiteiten omarmt, waarvoor een aantal bestaande instituties met elkaar, onder leiding van een TKI bestuur, het organisatorisch kader vormen.

 

Als basis voor de gezamenlijk R&D activiteiten van de maritieme sector fungeert het Maritieme Innovatiecontract, het door de leaderfirms, de kennisinstituten en de overheid ondertekende sector R&D programma, waarin onze visie en ambities voor de komende 5 tot 10 jaar staan verwoord. Dit programma kreeg de ambitieuze titel mee: Nederland: de Maritieme Wereldtop. (zie voor de volledige tekst verderop bij Maritiem Innovatiecontract)


 

Citaat uit het Maritiem Innovatiecontract:

“In feite is het TKI Maritiem niet meer dan een stippellijn om samenwerkingsprojecten
binnen de maritieme cluster”

Een centrale sturende rol bij de uitvoering van dit programma wordt ingenomen door Nederland Maritiem Land NML, een samenwerkingsverband van maritieme kennisinstituten, leaderfirms en brancheorganisaties in de maritieme sector. Binnen NML treedt het Innovation Council n.l. op als coördinerend orgaan t.a.v. het TKI en het innovatiecontract. Naast Innovatie is NML ook in het leven geroepen voor een gezamenlijke aanpak op het gebied van Trade en van Human Capital.

 

MKC heeft al in de beginfase, maar ook bij de update daarvan, een belangrijke rol vervuld bij de totstandkoming van het maritieme Innovatiecontract. Bij de verdere invulling hiervan heeft MKC, waar het gaat om de meer fundamentele kennisontwikkeling, de taak op zich genomen om, met haar Management Team, aangevuld met vertegenwoordigers van NWO/STW, op te treden als TKI Maritiem Programma Adviesraad.

 

Als ondersteunend instrumentarium voor de realisatie van haar Topsectorbeleid is door de overheid gekozen voor 2 sporen:
- Fundamentele kennisontwikkeling
- Toegepast onderzoek en ontwikkeling

 

Voor de meer fundamentele kennisontwikkeling hebben NWO en STW speciale programma’s ontwikkeld, met een in 2013 speciaal voor Maritiem gealloceerd budget. Voor 2014 mag verwacht worden dat er bij de budgettoewijzing geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de verschillende deelgebieden binnen Water. Voor het Toegepast onderzoek geldt een wat andere aanpak, n.l. een overheidsbijdrage voor in JIP (Joint Industry Project) verband samen met een Kennisinstituut uitgevoerde projecten. De overheidsbijdrage die hierbij verkregen kan worden wordt TKI-toeslag genoemd. Uitvoering vindt via NML plaats.


Documenten

Maritiem Innovatiecontract

Voor de (ingekorte) tekst van het Innovatiecontract (update 2016-2017), waarin het hoe en waarom van het innovatieprogramma van de maritieme sector, inclusief de gang van zaken bij de TKI toeslag, uit de doeken wordt gedaan, zie het Maritiem Innovatiecontract.

Voor de volledige tekst van het Innovatiecontract verwijzen wij u naar de NML site.

Voor nadere info over de via NWO/STW lopende ondersteuning van het maritiem onderzoeksprogramma, zie: http://www.nwo.nl/ en http://www.stw.nl/


Op 16 april 2015 heeft de Maritieme sector haar plannen voor de komende jaren (2016-2019) besproken in het Maritiem Innovatie Event ‘Plotting the course’ op de SS Rotterdam . Deze koers is verder uitgewerkt in de onderstaande de Kennis en Innovatie Agenda (KIA). De Maritieme sector benadert deze KIA als een ‘Navigatieplan’. Daarbij wordt voor elke deelonderwerp van de innovatiethema’s steeds de vraag beantwoord: wat is onze koers? U vindt dit navigatieplan en de achterliggende innovatie en onderzoeksagenda via deze link.

Andere sector specifieke regelingen

Naast bovenstaand vooral op fundamenteel en toegepast onderzoek gericht instrumentarium worden er geregeld ook specifiek op het MKB gerichte regelingen door de overheid opengesteld, zoals de Innovatiestimuleringsregelingen voor het maritiem MKB. Ook hierbij treedt NML op als loket.


National Marine Facillities (NMF)

De Nationale Zeegaande Faciliteiten worden centraal bekostigd vanuit NWO; de bekostiging loopt via de basisfinanciering voor het NIOZ, met specifieke bestemming National Marine Facilities (NMF).
Deze bekostiging betreft schepen incl. afschrijving, bemanning, brandstof, havenkosten, apparatuur en bijbehorende ondersteuning.

De nationale zeegaande faciliteiten zijn ván en vóór de wetenschap. NWO stelt deze infrastructuur ter beschikking aan de Nederlandse mariene en maritieme wetenschappen. De schepen hoeven niet meer voor financiële redenen aan commerciële partijen verhuurd te worden.

Als gevolg van het nieuwe financieringsmodel voor de nationale zeegaande faciliteiten, welke zijn ondergebracht binnen het NMF, is er nu een kostendekkend, duurzaam exploitatiemodel voor de nationale zeegaande infrastructuur. Mogelijke toekomstige tekorten in het exploitatiebudget worden in principe uit centrale NWO-middelen gedekt.

Inhoudelijke samenwerking met private partijen (bijv. Topsector Water & Maritiem) is mogelijk en wenselijk, maar de faciliteiten hoeven dus niet meer verhuurd te worden om tekorten in het exploitatiebudget te dichten.

Doelgroepen zijn onderzoekers aan Nederlandse academische instellingen (ook TO2, industrie). Bij subsidieprogramma’s (e.g. Open Competitie, Vernieuwingsimpuls, NWA, Topsectoren, Zwaartekracht) van NWO.

Via de website Marine Facilities Planning (MFP, https://www.marinefacilitiesplanning.com ) kunnen vaarwensen worden aangemeld op het moment dat een onderzoeksvoorstel wordt ingediend.

In deze planning kunnen ook buitenlandse (Be, D, GB, Esp) onderzoeksvaartuigen worden betrokken die samen met het NIOZ deelnemen in een pool.

Toekenning van de inzet van Nationale Zeegaande Faciliteiten vindt plaats op advies van de Nationale Vaartijd Commissie NVC. De betreffende onderzoekvoorstellen worden onafhankelijk van de NVC peer reviewd. Deze Nationale Vaartijd Commissie NVC bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse bij marien en maritiem onderzoek betrokken partijen, onder voorzitterschap van NIOZ. Namens de maritieme sector neemt Reginald Visser deel aan de commissie.

Reginald Visser adviseert om voorafgaande aan het plannen van onderzoek even contact op te nemen met NMF coördinator erica.koning@nioz.nl en hem ook te informeren via info@mkc-net.nl, zodat hij op de hoogte is van indieningen vanuit de maritieme sector en eventueel ook kan ondersteunen in het proces.

Documenten
 •           Vaartijdmodel NMF
  Nederland beschikt bij het NIOZ, dat onderdeel is van NWO domein Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW), drie vaartuigen voor marine biologisch en fysisch onderzoek. NWO stelt via NIOZ deze Nationaal Marine Faciliteiten (NMF) ook open voor onderzoekers uit andere wetenschappelijke disciplines. Met de in dit document vervatte regeling wordt er er in eerste inst… [more]

  Organization: NWO

  Publication year: 2020 | Type: Text | Uploaded: 18 February 2021 | Download: bijlage-1_vaartijdmodel-nmf_23-1-2020.pdf

TKI toeslag voor contractonderzoek

TKI toeslag voor contractonderzoek.

Den Haag / Wageningen, 6 december 2013.

Agentschap NL heeft ermee ingestemd dat ook 1-op-1 projecten tussen een onderzoeksorganisatie, zoals MARIN, TNO en TU Delft, en een bedrijf binnen het TKI Maritiem in aanmerking kunnen komen voor TKI-toeslag.

Als eerste heeft MARIN daartoe met Agentschap NL een z.g. ‘Public Private Partnership Agreement’ document vastgesteld, waarin per klant een en ander tussen MARIN en die klant geregeld wordt.

MARIN Directeur, Bas Buchner, verduidelijkt de gang van zaken als volgt:

“Als klanten van MARIN voor contractonderzoek deze ondertekenen, telt hun contractonderzoek mee voor de Grondslag van de TKI toeslag. Het idee hierachter is dat contractonderzoek de laatste stap is in technologieontwikkeling: van fundamenteel onderzoek (MARIN ARD), via toegepast onderzoek (JIP’s) naar innovaties (contractonderzoek). MARIN heeft dit contractonderzoek nodig om haar kennis uit te breiden en te valideren. Het contractonderzoek moet dus aansluiten bij 1 van de 7 onderzoekslijnen in het MARIN Technologieplan. Verder wil MARIN alleen contractonderzoek laten meetellen van klanten die ook meedoen aan JIP’s of de CRS, want voor die geldt dat ze ook daadwerkelijk meedoen in de lijn hierboven.

Het is belangrijk om te melden dat de TKI toeslag niet zal worden ingezet voor deze specifieke klanten. Dit geld wordt n.l. gebruikt om extra onderzoek uit te voeren binnen de lijnen van de MARIN programma’s. Daarvoor is dus ook extra cash contrafinanciering van bedrijven voor nodig. MARIN gaat dit gebruiken om JIP’s van de grond te krijgen of te versterken binnen de kennisgebieden. Op deze manier is het een zekere compensatie van de reducerende overheidsfinanciering. Het geld zal net als de gewone TKI toeslag via de TKI gaan lopen.

In de nieuwe TKI regeling voor 2014 is een aanpak als deze ook opgenomen. TNO en TU Delft mogen deze agreement in 2013 ook gebruiken.

We gaan nu contact opnemen met klanten om te kijken of ze dit willen tekenen (het is niet zo dat we hun resultaten publiek gaan maken).”

Een voorbeeld overeenkomst, zoals MARIN die zal hanteren vind je hieronder bij Documenten en andere info.

Nationale Wetenschapsagenda - NWA -> De Blauwe Route

Eind 2015 is de NWA gepubliceerd met 140 clustervragen en 16 exemplarische routes door die vragen. Naast de 16 routes zijn 9 additionele routes ontstaan. De routes vormen het instrument waarmee de NWA belangrijk wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s.

Uitkomsten routeworkshops
Bij het uitwerken van een route waren experts en onderzoekers uit verschillende disciplines vanuit zowel (kennis)instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken. De uitkomsten van de routeworkshops zijn op 1 juni aangeleverd aan de stuurgroep en door de Kenniscoalitie gebruikt als onderbouwing van de op 15 september 2016 gelanceerde Investeringsagenda.

Tekst ontleend aan www.wetenschapsagenda.nl

Zie verder:

www.wetenschapsagenda.nl/publicatie/portfolio/


De Blauwe Route

Ruim 70% van het aardoppervlak is water. Nederland heeft een onlosmakelijke verbinding met de zee. De blauwe route richt zich op het beantwoorden en verbinden van alle vragen die met water te maken hebben, en daarmee met alle denkbare zoet- en zoutwateruitdagingen om mondiaal en duurzaam kennis, welzijn en welvaart te verhogen. Deze route verbindt water-gerelateerde economie met ecologie in alle breedte, diepte en samenhang. Integrale, en samenhangende water-vragen en -thema’s omtrent ecologie, biodiversiteit, voedsel, energie, grondstoffen, transport toerisme, kwaliteit van de omgeving in het algemeen, innovatie, technologie, klimaat, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden door de blauwe route integraal verbonden. Gezien het belang van water voor vrijwel alle sectoren van de Nederlandse economie, zijn er veel aanknopingspunten voor het bedrijfsleven, zeker ook het midden- en kleinbedrijf, om samen met kennisinstellingen innovaties te realiseren.

Het belang van deze route is groot. Enerzijds gaat het om het beter begrijpen van gekoppelde aquatische, atmosferische en mariene processen en ecologie, naast het ontwikkelen van nieuwe technologie, productiesystemen en woon- en werkruimte die de kwaliteit van de omgeving niet aantasten maar verbeteren. Anderzijds bevat deze route de uitdaging om het water zodanig te benutten dat nieuwe maatschappelijke en economische ontwikkelingen worden ondersteund. Nederland is groot geworden aan het water. Nu kunnen we verder groeien op, aan en in het water.

Uitkomsten routeworkshop van 12 mei 2016
Documenten van de Blauwe Route
binnen de Nationale Wetenschapsagenda


NWO Call Living Labs ( Logistiek, Water en Energie)

Vanuit de wetenschap is er behoefte om te experimenteren in een praktijkomgeving, waarbij met behulp van sensoren en uitgebreide monitoring nieuwe inzichten kunnen worden opgedaan over logistiek, transport, bereikbaarheid en mobiliteit. Daarom hebben NWO en het TKI Dinalog besloten om een aantal maatschappelijk verantwoorde Living Labs te ontwikkelen met een NWO/MVI benadering voor de Topsector Logistiek, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij de Topsector Water en de Topsector Energie. Een Living Lab is een omgeving die geschikt wordt gemaakt voor het doen van onderzoek en experimenten. Een Living Lab zou bij voorkeur ingericht moeten worden in een praktijkomgeving, die geïnstrumenteerd is om data te verzamelen voor onderzoek en evaluatie.

Sluitingsdatum 27-03-2018


 

Documenten

Matchmaking Event Maritime Challenges 2015

Starting first with a summary, you will find the Maritime Match Making Pitches, as presented thursday afternoon15th of January 2015, down below.

 •           Introduction and Programm
  Introduction and Programm of the Match Making Event Maritime Challenges 2015 Chair: Reginald Visser, Managing Director MKC … [more]

  Authors: RTB Visser

  Organization: MKC Staf

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 19 January 2015 | Download: 0-reg-visser-presentatie-15-januari.pdf
 •           Industrial needs for research from a shipbuilders point of view
  Industrial needs for research from a shipbuilders point of view, by Peter van Terwisga, Damen Shipyards, Research Coordinator; peter.van.terwisga@damen.com … [more]

  Authors: PF van Terwisga

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 19 January 2015 | Download: 1-peter-van-terwisga-2015015-matchma...-event-maritime-challenges-damen.pdf
 •           Research on a robust and efficient computational approach for hydroelastic problems
  The Department of Building Physics and Services at Eindhoven University of Technology has extensive experience in numerical modeling of wind flow and related processes. Of special interest for the maritime community are application areas such as local wind velocities, wind loads and pollutant dispersion (e.g. of exhaust gases). Contact Ido Akkerman, Assist… [more]

  Authors: Ido Akkerman

  Organization: TU DElft 3ME Hydromechanica

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 19 January 2015 | Download: 2-water2015ido-akkerman.pdf
 •           Numerical modeling of wind flow and related processes
  The Department of Building Physics and Services at Eindhoven University of Technology has extensive experience in numerical modeling of wind flow and related processes. Of special interest for the maritime community are application areas such as local wind velocities, wind loads and pollutant dispersion (e.g. of exhaust gases). Contact Ivo Kalkman, post-doc… [more]

  Authors: Ivo Kalkman

  Organization: TUE

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 19 January 2015 | Download: 3-pitch-ivo-kalkman.pdf
 •           Proposal Ice Hazards – Maritime safety in the High North
  With the increase of open water areas in the High North, more ships are active (transport/transit, cruises, offshore operations with crew change and supply).  Open water is not ice-free and the weather is cold in autumn so that for such operations the hazards icing and collision with drifting ice features are imminent. It is proposed to investigate: 1. Colli… [more]

  Authors: A.B. Aalbers

  Organization: Marin

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 19 January 2015 | Download: 4-albert-aalbers-project-ice-hazards-pitch-presentation.pdf
 •           Risk reduction in offloading operation by assessing human factors.
  Research has indicated that up to 80% of all accidents in marine operations, such as offloading operations, are caused by human factors of which fatigue holds a significant part. Presently fatigue and workload levels of the operating crews vary significantly. This is due to differences in offloading operations, i.e. with regards to operating environments and… [more]

  Authors: Karen van Vliet

  Organization: HF20

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 19 January 2015 | Download: 5-karen-v-vliet-20150115-presentation-mkc-matchmaking-day.pdf
 •           4D-Meso Fatigue
  The lifetime of welded details in ship and offshore structures reduces significantly when these details are subjected to multiaxial instead of uniaxial loads. Therefore, the STW “4D-Fatigue” project already develops experimentally a model for lifetime estimation of welded details subjected to multiaxial loads. In this project, however, no answer will be give… [more]

  Authors: Mirek Kaminski

  Organization: TU Delft 3ME Marine Structures

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 19 January 2015 | Download: 6-4d-meso-fatigue-stw-water-call-2015-tu-delft.pdf
 •           Research topics on spoolable composite pipes for the offshore industry, with a main focus on deepwater.
  Airborne Oil & Gas supplies spoolable composite pipes for the offshore industry, with a main focus on deepwater. These fully bonded thermoplastic pipes are a revolution in the industry, and a new solution next to rigid steel pipe and flexibles. The first products are applied in the field and have been qualified (Shell). Research topics are high temperatu… [more]

  Authors: Marcus Kremers

  Organization: Airborne

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 19 January 2015 | Download: 7-marcus-kreemers-aog-presentation-m...atchmaking-event-15-januari-2015.pdf
 •           GasDrive
  The GasDrive program aims to maximize the opportunities of Liquefied Natural Gas (LNG) as fuel on a maritime platform by integrating a gas turbine, solid oxide fuel cell (SOFC), and a gas engine. The expelling of the relatively clean LNG exhaust gases in (sea)water is the next research priority together with the marine biological effect of the exposure of ex… [more]

  Authors: K. Visser

  Organization: TU Delft 3ME Marine Engineering

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 8-klaas-visser-2015-01-15-tki-nieuwegein-gasdrive.pdf
 •           Smart Dust, … in water
  Monitoring the underwater world is a formidable task due to its complexity, size and extreme harshness, and due to the limited technology we can count on today, whose use needs costly installations, sea trips, specialized personnel, and sometimes dangerous operations. Once installed, collecting the data from the sensor systems used is by no means simple. Lon… [more]

  Authors: P. Havinga

  Organization: UTwente

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 9a-havinga-uwsn-ideas.pdf
 •           Water technology meets chaos theory
  Key to both water treatment (e.g. recovery of resources from wastewater) and industrial mixing and heat-transfer processes is efficient and well-controlled transport and distribution of e.g. chemicals, energy, minerals and bioplastics. Chaos theory has proven its worth for design and optimization of such industrial processes. This ansatz may have equally gre… [more]

  Authors: M. Speetjens

  Organization: TUE

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 10-de-5minpitchspeetjens.pdf
 •           Ocean Grazer
  Ocean Grazer is an innovative device for extraction and storage of ocean energy, mainly wave energy. Its ability to adapt to specific wave profiles requires sensing of the wave profile before it enters the system. Developing a sensor system (radar) is the focus of our pitch. Contact Wout Prins, Project manager Ocean Grazer, RUG, ENTEG, APE ,w.a.prins@rug.… [more]

  Authors: W. Prins

  Organization: RUG

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 11-pitch-matchmaking-event-ocean-grazer.pdf
 •           Modeling of turbulent hyperconcentrated flow in dredging applications
  Many dredging applications such as pipeline transport, jetting and trenching involve hyperconcentrated sediment flows and/or bed-water interfaces. In this research proposal we will focus on horizontal pipeline transport. It is proposed to use a combination of experiments, high performance direct numerical simulations to derive a simplified multiphase model t… [more]

  Authors: G. Keetels

  Organization: TU Delft 3ME Transport and Mining

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 12-geert-ketels-matchmakingevent.pdf
 •           Large diameter seawater intake pipe for Ocean Thermal Energy Conversion
  Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) uses the natural temperature difference in tropical oceans to produce clean and predictable electricity. Its estimated global market size in 2023 is between 0.6 and 6 Billion Euros. OTEC’s main challenge is manufacturing, deploying, and operating a 4m diameter, 1000m long seawater intake pipe, connected to a floating st… [more]

  Authors: B.J. Kleute

  Organization: Bluerise

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 13-pitch-stw-water-call-2015.pdf
 •           ProMo Ships (Probabilistic Models for multi-axial assessment of Ships)
  The research will map the existing models and identify & remedy important shortcomings in this coverage. The goal is to develop a unifying design methodology for integration of ship design, production, operation, maintenance and demolition combining both existing and new probabilistic models. The end result will allow the user to make a probabilistic ass… [more]

  Authors: Pruyn c.s.

  Organization: TU Delft 3ME Ship design

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 14-20150114-nmt_pruyn.pdf
 •           Innovative Deep Sea Mining techniques
  The proposed research focuses on the development and preparation of environmentally acceptable techniques for the capturing of minerals from the ocean floor. This requires both technical innovations to apply and regulatory obstacles to remove. Biomimetic engineering is preferred as a solution to minimize energy consumption and environmental impacts. Contac… [more]

  Authors: R.G. Jak

  Organization: IMARES

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 15-jak-pitch-stw.pdf
 •           (Big) Data Value Creation for Maritime
  Big data is a term for any collection of data sets so large or complex that it becomes difficult to process them using traditional data processing applications. The challenges include analysis, capture, curation, search, sharing, storage, transfer, visualization, and privacy violations. Ships&Operations already create large data sets. How can the Maritim… [more]

  Authors: D. Veen, P. Boersma

  Organization: TNO

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 16-bigdatasea15012015.pdf
 •           Application of Big Data Models in Maritime, Delta and Water Technologies
  The Leiden Centre of Data Science does both fundamental and applied big data research. For example, in our InfraWatch project we store and analyze huge amounts of sensor data from the Hollandse Brug for structural health monitoring. We are interested in cooperation in Delta, Maritime and Water technology projects. For us it is important to validate our mathe… [more]

  Authors: A. Plaat, J. Kok

  Organization: Leiden University

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 17-stw-water-jan-2015leiden.pdf
 •           A combined proposal on (aquatic) soil mechanic stability issues.
  Delta and Water Technology: Capturing pre-failure precursors and the changes in horizontal earth pressures along the Bishop and Van-type failure surfaces of a dyke: Novel in-situ, non-invasive technique using high-resolution seismic interferometry integrated with advanced physical modelling and numerical simulations / Maritime Technology: A novel Early Warni… [more]

  Authors: R. Ghose

  Organization: TU Delft CiTG Geoengineering

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015 | Download: 18-ranajit-stw-open-call-water-2015-5-min-pitch-ghose_askarinejad.pdf
 •           Gas hydrate-induced submarine landslides: advanced physical and numerical modelling
  There is a large evidence and little understanding of gas hydrates dissociation inducing submarine landslides. We propose the use of geo-centrifuge modelling incorporating novel measurement and visualisation techniques, as well as advanced thermo-hydro-mechanical simulations to investigate the interactions between marine sediments and dissociated gas hydrate… [more]

  Authors: A. Askarinejad

  Organization: TU Delft CiTG Geo-Engineering

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 20 January 2015
 •           Watergas additive for Marine engines
  Watergas op de juiste manier aangesloten en in werking gesteld, maakt motoren; stiller, krachtiger, schoner en zuiniger… [more]

  Authors: B. van Herwaarden

  Conference: MKC - NML

  Publication year: 2015 | Type: Text | Uploaded: 21 January 2015 | Download: 9-bert-van-herwaarden-watergas.pdf

Maritieme Innovatie Impuls Projecten MIIP

Bij de z.g. MIIP Zaaigeldprojecten gaat het om bescheiden budgetten (max € 60.000 subsidiabel, waarvan max. 50% subsidie) om te helpen projecten te starten. Het gaat projecten die in het kader van het TKI Maritiem Innovatiecontract vallen, met o.m. het doeleen probleemstelling te definiëren, een oplossingsingsrichting te zoeken en op haalbaarheid te toetsen, samenwerkingsverbanden te smeden en verder tot ontwikkeling te brengen. Het moet dus meer zijn dan het schrijven van een projectvoorstel. Voorstellen die mogelijk kunnen leiden tot een onderzoeksvoorstel voor een STW/NWO Call in het kader van het Maritiem Innovatiecontract worden over het algemeen positief en worden door MKC ook graag ondersteund.

Over MIIP

MIIP staat voor Maritieme Innovatie Impuls Projecten. Jaarlijks, zolang EZ daar gelden voor beschikbaar stelt, kunnen een beperkt aantal voorstellen voor kortlopende (max 1 jaar) z.g. MIIP zaaigeldprojecten worden gehonorteerd. Nederland Maritiem Land (NML) dient hierbij als doorgeefluik, waarbij de NML Innovation Council (IC) de projectvoorstellen beoordeelt en de ranking maakt, waarbij deze o.m. getoetst worden aan de had van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract. De IC houdt ook de vinger aan de pols van de projecten en evalueert deze ook aan het eind van het projectjaar.

Er zijn drie beoordelingscriteria:

1.     Aansluiting op de vier innovatiethema’s van het Maritiem Innovatiecontract:  winnen op zee, schone schepen, slim en veilig varen en effectieve infrastructuur;
2.     Perspectief op / kans rijkheid van een vervolgtraject;
3.     Kwaliteit en breedte van het samenwerkingsverband.
Deze criteria wegen even zwaar.

Bij de beoordeling geldt dat elke (stemgerechtigde) organisatie één stem heeft. Op basis van de drie genoemde criteria kunnen per stemgerechtigde organisatie 15 punten verdeeld worden over alle ingediende projecten, met een maximum van 5 punten per enkel projectvoorstel.

 

MIIP 2020

Vooruitlopend op een besluit van het Ministerie van Economische zaken over een daartoe benodigd budget heeft NML bedrijven en instellingen in de NL Maritieme sector opgeroepen om vóór 31 december 2019 met projectvoorstellen te komen voor in 2020 te realiseren MIIP projecten.

Hieronder treft u bij 'MIIP Documenten' de Algemene Voorwaaarden, de voor een MIIP-project benodigde Aanvraagdocumenten en de Documenten t.b.v. de tussentijdse en de eindrapportage ten behoeve van een toegekend MIIP-project.

Letop: Deze documenten zijn welliswaar in 2018 uitgegeven ten behoeve van een aanvraag voor  het MIIP-jaar 2019,  maar zijn ook in 2019 van toepassing voor het MIIP-jaar 2020!!
MIIP Documenten

Voor nadere info: Nederland Maritiem Land

Forum Europa - incl. Horizon 2020

Forum Europa is een netwerk van Nederlandse maritieme bedrijven en kennisinstellingen voor kennisdeling, beïnvloeding, informatievoorziening en projectontwikkeling op het gebied van Europees onderzoek en ontwikkeling. Het netwerk is een initiatief van het Innovatiecouncil van Nederland Maritiem Land.

Forum Europa biedt de stakeholders een basis om in Horizon 2020 en Europese vervolgprogramma's, een sterke positie te kunnen innemen die past bij de internationale kracht van het maritieme cluster. Deelname aan Europese programma’s en projecten biedt, aanvullend op de nationale initiatieven, de mogelijkheid om de doelstellingen in het Innovatie Contract te verwezenlijken. De financiering vanuit de EC is een welkome aanvulling op de schaarse middelen voor versterking van de kennisbasis. Europese projecten dragen bij aan het vervullen van de behoefte van bedrijven aan industrieel onderzoek en innovatie, zoals onderkend is in de agenda van de topsector Water.

Het forum wordt gecoördineerd en secretarieel ondersteund door CMTI. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marnix Krikke

Zie ook het overzicht van Maritiem in Horizon 2020

Kijk voor meer informatie op de website van Horizon 2020 van de EC.

Documenten

Waterborne

MarTERA

ERA-net Cofund Maritime and Marine Technologies for a new Era (MarTERA)

MarTERA is an ERA-NET Cofund scheme of Horizon 2020 of the European Commission.
The overall goal of the MarTERA Cofund is to strengthen the European Research Area (ERA) in maritime and marine technologies and Blue Growth. The proposing consortium will organise and co-fund together with the EU a joint call for trans-national research projects on different thematic areas of Blue Growth. Furthermore, additional joint activities that go beyond this co-funded call are planned, in order to contribute to the national priorities as well as to the strategic research agenda of JPI Oceans and WATERBORNE. The consortium launched the first cofunded call in December 2016 with a budget of 30 million Euro, where the participating countries contribute with 20 million Euro and the European Commission allocates 10 million Euro. MarTERA will implement the Call 2017 as a two-step procedure (a pre-proposal and a full-proposal step). The deadline for submission of pre-proposals is 31 March 2017.
(more....)

Documenten

Samenwerkende Maritieme Fondsen

Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF) is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland. Met hun samenwerking beogen deze zes hieronder vermelde fondsen hun gezamenlijke maatschappelijke effect te vergroten. Gemeenschappelijke doelstelling is het geven van een stimulans voor het functioneren van Nederland als maritieme natie. Daarbij wordt aandacht gegeven aan het verleden, het heden en de toekomst. De zes fondsen hebben eigen vermogen. Uit de opbrengst daarvan subsidiëren zij projecten die de doelstelling dienen. De fondsen doen niet aan actieve fondsenwerving.

Door de Samenwerkende Maritieme Fondsen als zodanig wordt geen subsidies verstrekt. Wel kan desgewenst op elk van de afzonderlijke fondsen een beroep worden gedaan.

 

- Stichting Ondersteuningsfonds Niss
- Admiraal van Kinsbergenfonds
- Stichting Helden der Zee-Fonds ‘Dorus Rijkers’ Fonds
- Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst
- Directie der Oostersche Handel en Reederijen
- Vereeniging de Prins Hendrik Stichting

 

In het verleden is er ook ter ondersteuning van maritiem technisch onderzoek met succes een beroep op een van de Maritiem Fondsen gedaan, zoals voor het TU-Delft promotieonderzoek “Wind Assist”  .

MARIN MKB Call

MARIN LogoAl meerdere jaren biedt MARIN maritieme MKB’ers gratis tanktijd voor het testen van innovatieve ideeën. Het aanbod is bedoeld voor MKB’ers die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken: om te kijken of het werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. MARIN wil met dit initiatief Nederlandse MKB’ers helpen een belangrijke stap te maken in de ontwikkeling van hun innovatie.

Deze MARIN-regeling wordt, indien weer van toepassing, jaarlijks zo tegen het eind van een kalender jaar gepubliceerd. Inschrijven kan tot en met 31 december. Voor meer info volgt u deze link (2019).

Voor actuele info, met name of ook in het lopende jaar een dergelijke regeling van toepassing is raadpleegt u de betreffende pagina op de MARIN website via www.marin.nl/nl/mkb

Andere, meer generieke stimuleringsregelingen van de overheid

WBSO en RDA

Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek). De WBSO verlaagt de loonkosten. De RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor het project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Beide regelingen stimuleren technische innovaties in iedere bedrijfssector. U kunt het voordeel van de WBSO en RDA verrekenen via uw belastingaangifte. Zie hiervoor: http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/wbso-en-rda


 

 

MKB Innovatiekrediet

U hebt een innovatief idee. U ziet de kansen in de markt voor een nieuw product. U beschikt over kennis, visie en ambitie, maar niet over voldoende financiële slagkracht. Want wie wil er investeren in een project dat veelbelovend is, maar ook hoge risico's met zich meebrengt? De financiering van het Innovatiekrediet komt vanuit het Innovatiefonds MKB+ van het ministerie van Economische Zaken. Een fonds met een revolverend karakter voor de financiering van risicovolle innovatie. Revolverend betekent dat het geld dat u terugbetaalt, opnieuw in het fonds terechtkomt. Dan kunnen andere bedrijven hier ook weer gebruik van maken. Agentschap NL voert de regeling uit. Zie hiervoor: http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/innovatiekrediet


 

 

Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscale regeling, die is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten vallen bij de Vennootschapsbelasting in deze box. Zie verder: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/innovatiebox/

Documenten, evaluaties en andere info

 

 

 


© Copyright MKC - 2023