Kennisontwikkeling

Met en voor het maritieme bedrijfsleven


De missie van het Maritiem Kennis Centrum (MKC) is:

  • Het bewerkstelligen van een adequate maritieme (fundamentele) kennisbasis ten behoeve van de Nederlandse maritieme industrie zodat diens leidende innovatieve rol op korte en lange termijn wordt veiliggesteld.
  • Het vertalen van de uitdagingen van de maritieme sector in concrete lijnen en plannen voor (fundamenteel) onderzoek en het ter beschikking stellen van de resultaten van onderzoek daarvan aan bedrijfsleven en onderwijs.
  • Afstemming van de kennisontwikkeling tussen de bij het MKC aangesloten kennisinstellingen (NLDA, TU Delft, MARIN en TNO).

Dit doen we door gezamenlijk en in overleg met het Nederlandse bedrijfsleven de ontwikkeling van nieuwe kennis en technologie te initieren en door het bevorderen dat de nodige randvoorwaarden worden geschapen. Het MKC draagt ook bij aan het overdragen van kennis en technologie naar bedrijfsleven en onderwijs, ondermeer via deze website.

MKC faciliteert kennisontwikkeling op de volgende manieren:

Kennisbevordering (instrumenten, programma's, subsidie e.d.)

Als basis voor de gezamenlijk R&D activiteiten van de maritieme sector fungeert sinds 2012 het Maritieme Innovatiecontract, het door de leaderfirms, de kennisinstituten en de overheid in het kader van het Top-sectoren beleid ondertekende sector R&D programma, waarin onze op de Maritieme en Offshore sector gerichte visie en ambities voor de komende 5 tot 10 jaar staan verwoord. Dit programma kreeg de ambitieuze titel mee: Nederland de Maritieme Wereldtop.

Lees verder........ InstrumentariumOnderzoeksagenda

Het MKC wil bijdragen aan het behoud en verbetering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe kerncompetenties die voor de maritieme sector essentieel zijn om zich in de toekomst te kunnen blijven onderscheiden van de internationale concurrentie. Die kerncompetenties bestaan uit een combinatie van kennis (onderzoek), technologie (ontwikkeling), het vermogen om de technologie te gebruiken (scholing), alsmede de capaciteiten om de competenties te valoriseren door producten en of diensten in de markt te zetten (innovatie). Lees verder...

Promoties

Tegenwoordig zijn er nog maar een beperkt aantal mogelijkheden voor de ontwikkeling van fundamentele kennis. Vrijwel de enige Nederlandse beschikbare route is het uitvoeren van door NWO samen met het bedrijfsleven gefinancierd promotieonderzoek.  Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de Europese onderzoeksprogramma's, zoals Horizon 2020.
In bijzondere gevallen bestaat bovendien de mogelijkheid om voor de financiering van een promotie via het B.J. Tideman fonds gebruik te maken van de maritieme fondsen. Lees verder...

Pamas Keurmerk en andere scholinggerichte activiteiten

Scholing


Hoewel het niet tot de primaire missie van het MKC behoort, wordt het MKC in voorkomende gevallen betrokken bij het academische onderwijs. Dit was recent (2011-2015) het geval toen MKC op basis van een door het in MKC vertegenwoordigde bedrijfsleven geconstateerde scholingsbehoefte het Pamas project initieerde en begeleide. meer....

MKC MIIP Projecten 2019

VIa deze link

Werk in uitvoering!

© Copyright MKC - 2020