Home


 

Kennisontwikkeling met en voor het maritieme bedrijfsleven


De missie van het Maritiem Kennis Centrum (MKC) is:
- Het bewerkstelligen van een adequate maritieme (fundamentele) kennisbasis ten behoeve van de Nederlandse maritieme industrie zodat diens leidende innovatieve rol op korte en lange termijn wordt veiliggesteld.
- Het vertalen van de uitdagingen van de maritieme sector in concrete lijnen en plannen voor (fundamenteel) onderzoek en het ter beschikking stellen van de resultaten van onderzoek daarvan aan bedrijfsleven en onderwijs.
- Afstemming van de kennisontwikkeling tussen de bij het MKC aangesloten kennisinstellingen (NLDA, TU Delft, MARIN, TNO en Platform Maritiem Praktijkgericht Onderzoek).
  Lees meer...

Kennis-
instellingen


MARIN
NLDA / KIM
TNO
TU Delft, 3ME
Platform Martiem Praktijkgericht Onderzoek

Deelnemende
bedrijven


Allseas
Damen
Feadship
RH Marine
Royal IHC
Wärtsilä
 

MKC samenwerkings-
partners


ISP Foundation
NIOZ
Nederland Maritiem Land
Netherlands Maritime Technology
Samenwerkende Maritieme Fondsen
Wageningen Marine ResearchMasterplan voor een emissieloze maritieme sector

Dertig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart. Centraal in het plan staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 100% emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder andere door een dertigtal pilotprojecten op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart. Bijzonder is de rol van Defensie en Rijkswaterstaat, die als launching customer willen deelnemen aan dit traject.

Dit plan wordt momenteel verder ontwikkeld, waarvoor een Kernteam Maritiem Masterplan is gevormd, met daaronder twee Taskforces (Zero Emission en Smart & Digital Shipping), waarin ook MKC participeert, die samen acht programmalijnen omvatten.

Voor financiering zal gebruik worden gemaakt van de ‘R&D‐regeling voor de mobiliteitssectoren’ van het Ministerie van EZ en K, die bedoeld is voor de deelsectoren Maritiem, Automotive en Luchtvaart.

Stichting Nederland Maritiem Land treedt hierbij op als Secretariaat, Subsidieaanvrager en penvoerder.

Meer over het Maritiem Masterplan.
En voorts op de website van Nederland Maritiem Land.

Vragen over programmalijnen, initiatieven en mogelijkheden om deel te nemen aan projecten en consortia kunt u stellen via: info@maritiemmasterplan.nl.


Topsector Water en Maritiem

Topsector Water en MaritiemTopsector Water & Maritiem werkt aan 'wateruitdagingen' om onze welvaart te verhogen.
In vijf kernteams, met leden uit de gouden driehoek (Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen), zorgen wij voor ondersteuning van de innovatieve ondernemer.
Dit doen wij omdat:
(a) wij  in de Innovatiekracht van Nederland geloven,
(b) wij oplossingen kunnen leveren voor een evenwichtiger klimaat,
(c) wij maatschappelijk onderzoek kunnen sturen, mede langs ‘De Blauwe Route‘ en
(d) wij dit per sector verdiepen in 25 innovatie thema’s.

In de afgelopen jaren is hiervoor veel onderzoek gedaan binnen de kaders van Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met behulp van de TKI-middelen (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) én als onderdeel van de kennisagenda's van de TO2-instituten (kennisinstellingen voor toegepast onderzoek). Het is tijd om te vertellen wat er de afgelopen jaren is bereikt! In welke onderwerpen is vooral geïnvesteerd? Wat zijn aansprekende voorbeeldprojecten? En wat hebben de partijen in de gouden driehoek eraan gehad.

Nieuw boegbeeld van Topsector Water en Maritiem

Per 1 april is Thecla Bodewes benoemd als boegbeeld van de topsector Water & Maritiem. Dat hebben staatssecretaris Keijzer (EZK) en minister Van Nieuwenhuizen (I&W) bekend gemaakt. Bodewes is ceo van Thecla Bodewes Shipyards. Zij neemt het stokje over van Annemieke Nijhof (directeur Deltares).
zie ook het MKC-nieuwsbericht hierover.


De Blauwe Route

De Blauwe Route is een van de 25 routes die het instrument vormen waarmee de Nederlandse Wetenschapsagenda NWA belangrijk wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s. In het geval van de Blauwe Route gaat het om onderzoek dat gericht is op de technologiesectoren Delta, Water en Maritiem. Het spreekt vanzelf dat MKC nauw betrokken is bij het richtinggeven van het maritieme deel van de Blauwe Route en het mede bevorderen van de opzet en realisatie van de uit de Blauwe Route voortvloeiende Maritieme onderzoeksprojecten en onderzoeksprojecten in het raakvlak van Maritiem met andere technologiegebieden, zoals Deltatechnologie, Energie, Chemie, Materialen enz. Uiteraard staan hierbij, naast onze toekomstige voorspoed, de impact op klimaat, milieu en andere maatschappelijke thema's voorop.

Bekijk hier de introductieclip van de Blauwe Route.

Meer over de NWA en in het bijzonder over de Blauwe Route vindt u door het aanklikken van de betreffende links.

De Maritieme Kennis en Innovatieagenda (KIA Maritiem) 2018-2021 vindt u via deze link.


Laatste Nieuws van de Blauwe Route

NWA-De Blauwe Route initiatieven 2020 gepubliceerd!

In het kader van de NWA-De Blauwe Route: 'Water als weg naar innovatie en duurzame groei' zijn recent 19 initiatieven ingediend en nu door NWO gepubliceerd.

Een drietal daarvan, op initiatief van, resp. met betrokkenheid van MKC deelnemers, zijn met name van belang voor de maritieme sector, t.w.:

  • BR.20.003 – Preventing a lock-down of the North Sea. Socio-economic, judicial and ecological solutions for a sustainable North Sea in Transition. (NIOZ e.a.)
  • BR.20.004 – Drijvende Toekomst (Marin e.a.)
  • BR.20.011 – Large Floating Structures for Hydrogen Production at Sea (TUD e.a.)

Via deze link  treft u een totaaloverzicht van en nadere toelichtingen op de 19 initiatieven. https://initiatieven.wetenschapsagenda.nl/routes/the-blue-route-water-as-a-pathway-to-innovation-and-sustainable-growth/


TKI Maritiem

MKC neemt met het oog op de realisatie van het TOP-gebieden beleid deel in de activiteiten van het TKI Maritiem. Zij richt zich hierbij vooral op het in beeld brengen van maritiem technologisch onderzoeksvragen van de maritieme en offshore sector en het bevorderen van de uitvoering van het nodige wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot de beantwoording van deze onderzoeksvragen.
Hiermee wordt, zoals onderstaand plaatje duidelijk maakt, de basis gelegd voor de realisatie van de Innovatie Agenda van de Maritime Cluster.

TKI Maritiem

Meer over het TKI Maritiem vindt u door op deze link te klikken


Wat heeft de MKC website u te bieden?

De MKC website biedt de maritieme sector een krachtig platform voor het delen van (fundamentele) maritiem technologische kennis. Het gaat hierbij om:

- Zoeken in de MKC Bibliotheek en in een aantal geselecteerde online bronnen, zoals databases en repositories van o.m. de TU Delft, MARIN en TNO
- Een ruim aanbod aan Maritiem Nieuws, evenementen en posities (verkregen uit diverse maritieme nieuwsbronnen)
- Alle informatie over de door MKC geinitieerde en in samenwerking met partners recent in uitvoering genomen of reeds uitgevoerde projecten: MKC Projecten- Alles van en over het MIP en het project ‘Integraal Samenwerken’
- Enkele pagina's van de vanuit Nederland uitgegeven journal 'International Shipbuilding Progress'

Hoewel de MKC Bibliotheek (zie KENNISBANK) veel publiektoegankelijke documenten bevat, is een account nodig om meer uitgebreid hiervan gebruik te kunnen maken. Met dit account kunnen ook documenten geraadpleegd worden waarvan de intellectuele eigenaren hebben aangegeven dat deze documenten slechts bedoeld zijn voor de Nederlandse maritieme Gemeenschap (in ruime zin, d.w.z. alle personen die op de een of andere betrokken zijn of waren bij de Nederlandse Maritieme, Bagger- en Offshore-sector).
Als lid van deze gemeenschap kunt u dit account aanvragen op de Home-page van de MKC website (rechtsboven).

Het succes van de MKC Bibliotheek en daarmee van uw zoekopdrachten, staat en valt met een zo ruim mogelijk aanbod. Wij nodigen u dan ook uit, uw kennisdocumenten via de MKC website met de sector te delen. Dit doet u bij voorkeur door eerst een e-mail te sturen aan info@mkc-net.nl. Wij nemen dan contact met u op om e.e.a. verder te regelen.
Door uw kennis-documenten via de MKC-website te delen vergroot u de kans aanmerkelijk dat de resultaten van uw onderzoek de nodige aandacht krijgen, wat de kansen van uw business case ook groter maakt. U bepaalt zelf of uw documenten algemeen publiek of alleen maar voor geregistreerde gebruikers van de MKC-website zichtbaar zijn.

Meer informatie over het aanbieden van uw kennisdocumenten voor opname in de mkc-bibliotheek vindt u door het aanklikken van deze link.

Om u een indruk te geven van de belangstelling voor de MKC-website
In 2020 werd de MKC-website opnieuw beter bezocht, met ca 4.500 sessies (+20%), door ca 3.600 gebruikers (+25%). Hierbij bedroeg de Bouncerate echter ca 70%! Desondanks een prima score voor een niche-organisatie als MKC!


MKC Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. MKC heeft zich uiteraard geconformeerd aan deze regelgeving.

In onze privacyverklaring, die u vindt via deze link en via een verwijzing onderaan elke pagina van onze website, leggen wij u uit welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden wij die bij uw websitebezoek van u verzamelen en hoe wij daar vervolgens mee omgaan. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.© Copyright MKC - 2023